JPA adviseert in inkoop ESJH

8 september 2023

Vanuit jongeren en ouders zijn bejegening (omgang met elkaar), diversiteit en inclusie belangrijke thema’s om hulp te laten slagen. Hier hebben we dan ook vaak over geadviseerd. Toch blijkt het voor de gemeente lastig om daar iets mee te doen, omdat de uitvoering bij de jeugdhulpaanbieders ligt. Door op deze thema’s te adviseren tijdens de inkoop ESJH konden we de gemeente helpen om hier meer inzicht in te krijgen. Want vooral in het contact met aanbieders zou de gemeente iets kunnen doen om bejegening en inclusie te bevorderen. 

Voor de inkoop enkelvoudig specialistische jeugdhulp (ESJH) moesten partijen vragen beantwoorden waarin zij laten zien dat zij in staat zijn om kwalitatief goede en passende jeugdhulp te bieden. En dat die ook in lijn is met de visie van de gemeente over jeugdhulp in Amsterdam. Twee vragen gingen over bejegening en diversiteit. Wij hebben per inschrijving naar de gegeven antwoorden op deze twee vragen gekeken vanuit cliëntperspectief.

Meer impact door nauwere samenwerking

Voor ons is het de eerste keer dat wij adviseren aan de hand van individuele inschrijvingen in de inkoop. Voorheen zijn we door de gemeente wel betrokken geweest bij het inkoopproces, zo ook dit jaar. We geven daarin mee wat belangrijke thema’s zijn vanuit cliëntperspectief. Door dit jaar nauwer met elkaar samen te werken en op individuele inschrijvingen te adviseren merken we dat we meer impact kunnen maken. We konden meer inzicht geven in hoe de aanpak van aanbieders wel of niet aansluit op de wensen en behoeften van jongeren en ouders. Dat zijn weer aandachtspunten waarmee de gemeente in gesprek kan met aanbieders.

In de lijst met partijen die de opdracht gegund hebben gekregen zitten ook een paar partijen die wat ons betreft minder hebben gescoord op bejegening en diversiteit. Zij hebben op andere punten wel weer beter gescoord. En de gemeente kijkt ook naar hoe ze met alle inschrijvingen tot een dekkend aanbod kunnen komen. In de gesprekken met gegunde partijen worden er afspraken gemaakt, waaronder ook hoe partijen punten waar zij minder op scoren kunnen verbeteren. Ook hier zullen we samen in optrekken en meedenken waar nodig.

Er zijn ook veel partijen geweest die (heel) goed hebben gescoord op bejegening en diversiteit. Bij hen zijn wij benieuwd of wat ze zo mooi op papier hebben gezet ook in de praktijk gaan waarmaken.