Symposium: samenwerken aan veilige VO-scholen en groeikansen voor leerlingen

29 juni 2022

Eind juni sloten wij aan bij dit symposium om meer te weten te komen over de ontwikkelingen rondom jongerenwerk op middelbare scholen en de samenwerking met (preventieve) jeugdhulp. Vanuit dit thema zijn wij ook bezig met het voeren van gesprekken met leerlingen op meerdere middelbare scholen in Amsterdam, omdat we het belangrijk vinden dat hun stem hierin wordt meegenomen.

Het verschil tussen docent en jongerenwerker

De opening begon met een presentatie van Dachar Wills. Hij legde uit wat het verschil is tussen docenten en jongerenwerkers en dat zij veel van elkaar kunnen leren.

“Docenten houden van hun vak en jongerenwerkers houden van werken met jongeren.”

De docent focust op het eindresultaat, terwijl de jongerenwerker focust op het proces. Waar de docent leerlingen voedt met kennis, probeert de jongerenwerker leerlingen te helpen met het ontwikkelen van vaardigheden en zelfvertrouwen. En ga zo maar door. Beiden zijn nodig om leerlingen groeikansen te bieden in het onderwijs volgens Dachar Wills.

De meerwaarde van jongerenwerk in VO-scholen

Vanuit praktijkvoorbeelden uit Utrecht en Arnhem werd de meerwaarde van jongerenwerk op school toegelicht:

  • Aansluiting bij de (online) leefwereld door (ervarings)kennis, waardoor zij de belevingswereld van leerlingen beter kunnen begrijpen.
  • Doordat jongerenwerkers op meerdere levensgebieden meehelpen en ook in de wijk te vinden zijn, kunnen zij een betekenisvolle relatie en vertrouwensband opbouwen dat helpt als je wilt doordringen tot een leerling die moeilijk bereikbaar is. Deze relatie helpt ook in het begeleiden naar meer hulp als dat nodig is.
  • De focus op praktische hulp en leerlingen in hun kracht zetten helpt ook in het opbouwen van zo’n relatie en kan veel betekenen voor leerlingen.
  • Door hun onafhankelijke positie kunnen ze ook bemiddelen tussen school, ouders en leerlingen, zodat problemen tussen deze partijen die het leren in de weg zitten sneller kunnen worden opgelost.

Deze meerwaarde is wel afhankelijk van de ruimte die binnen een school geboden wordt. Daarom is het belangrijk dat er goed wordt samengewerkt binnen en buiten de school. In de themasessies gingen we hier verder over in gesprek.

Themasessie: hoe stemmen we samen af over passende ondersteuning voor leerlingen met een zorgvraag?

Een aantal punten die in deze themasessie naar voren kwamen waren:

  • Het is belangrijk om grenzen te bewaken en goed af te stemmen wie welke verantwoordelijkheid heeft. De jongerenwerker kan ondersteunen in veel zaken, maar de verantwoordelijkheid ligt vaak bij de school zelf.
  • Wisselingen in onderwijspersoneel zorgen ervoor dat de meerwaarde van jongerenwerk op school vaak opnieuw ter discussie wordt gesteld. Dat werkt vertragend.
  • Er vindt afstemming plaats op school over zorgvragen van leerlingen, maar dan is het nog de vraag of de school de signalen van jongerenwerkers goed oppakt en de juiste (externe) partijen daarbij benaderd om leerlingen verder te helpen. Aansluiten bij bestaande zorgoverleggen is zo goed als onmogelijk wegens privacy.

In gesprek met leerlingen

Omdat wij het belangrijk vinden dat de wensen en behoeften van leerlingen ook worden meegenomen zijn wij begonnen met het voeren van gesprekken met leerlingen op meerdere middelbare scholen in Amsterdam. Na de zomervakantie gaan we verder met het voeren van deze gesprekken en bundelen we alle informatie in een advies aan de gemeente. De informatie die we per school ophalen delen we ook met de school zelf en Samen voor Jongeren Amsterdam, zodat zij daar inspiratie uit kunnen halen.

Heb jij ook een mening over hoe jongerenwerk en andere vormen van hulp op school wordt georganiseerd? Wij horen graag zo veel mogelijk ervaringen en meningen van leerlingen, ouders en professionals die hiermee te maken hebben, zodat we een zo goed mogelijk beeld kunnen schetsen over hoe hulp op school ervaren wordt en wat daarin beter kan. Je kan dat online aan ons meegeven of een afspraak met ons maken.