Advies beleidsregels jeugdhulp

Februari 2022

Gevraagd advies

De beleidsregels zouden het makkelijker moeten maken om een maatwerkbeslissing te nemen. Ook voor jongeren en ouders zijn de beleidsregels handig, omdat zij hiermee kunnen lezen wat uitgangspunten en grenzen in de jeugdhulp zijn. Wij zijn blij dat er nu beleidsregels zijn en dat wij op meerdere momenten in het proces zijn betrokken.

Samenvatting

Omdat wij al vanaf een vroeg stadium zijn betrokken bij het maken van de beleidsregels zijn veel (tekstuele) aandachtspunten al meegenomen. In dit advies hebben wij toegelicht wat goede punten zijn in de beleidsregels en wat nog aandachtspunten zijn volgens jongeren en ouders.

Aandachtspunten

  • De beleidsregels zijn geschreven in ambtelijke taal die moeilijk te begrijpen is voor jeugdigen en ouders. We gaan ervan uit dat de gemeente tijdens de implementatie van de beleidsregels aandacht besteedt aan het begrijpelijk en kenbaar maken van de beleidsregels bij jeugdigen en ouders. En daar denken wij graag over mee.
  • Kwetsbaarheid en normaliseren zijn dynamische begrippen. Ga in gesprek hierover met jeugdigen en ouders en maak samen een inschatting van kwetsbaarheid en wat ‘normaal’ voor een ieder betekent.
  • In de praktijk zien wij dat jeugdigen, ouders en aanbieders het netwerk verschillend definiëren en inzetten. Help gezinnen hierbij door het in kaart brengen van het netwerk, ondersteunen bij het opbouwen en samen beslissen wie uit het netwerk betrokken wordt.
  • Lokale team en aanbieders: zoek zoveel mogelijk de samenwerking op, zodat jeugdigen en ouders op tijd passende hulp kunnen krijgen. Bijv. door zo veel advies te vragen bij aanbieders bij het opstellen van resultaten/doelen.
  • Nadat het integraal plan is opgesteld is het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van ouders om regie te voeren en het plan bij te houden. Besteedt hier aandacht aan bij het opstellen van het integraal plan. Informeer ouders over verantwoordelijkheden en kom samen tot een passende vorm voor het voeren van de regie.
  • Jammer om te zien dat het onderwijsparagraaf ontbreekt, want jeugdigen en ouders hebben juist behoefte aan meer aansluiting en afstemming tussen zorg en onderwijs. Zorg dat je hier zelf een duidelijke visie op hebt, trek voldoende tijd uit om hieraan te werken en betrek diverse ervaringen van jeugdigen, ouders en professionals. Heb ook aandacht voor de onderwijsopdracht als je jeugdhulp op school (SJSO) aanbiedt, omdat er dan minder tijd over is voor het leren.

En wat is daarmee gebeurt?

Het advies wordt samen met de beleidsregels besproken in het college en naar verwachting zullen zij in maart een besluit nemen. De meeste tekstuele aanbevelingen zijn al meegenomen in de versie die naar het college gaat en het advies geeft voornamelijk aandachtspunten mee voor het vervolg. Voor nu zijn wij in afwachting van het besluit en de reactie van de gemeente en hopen wij betrokken te blijven in het verdere proces.

Update april 2022: de beleidsregels zijn vastgesteld en hier te vinden.

Wil jij ook meedenken in het vervolg proces? Of jouw ervaring delen over punten in het advies? Neem gerust contact met ons op.