Adviezen Jeugdverordening

2014, 2017 en 2020

Gevraagd advies

De Verordening Zorg voor de jeugd Amsterdam is een belangrijk document. Er staat namelijk in welke hulp en voorzieningen de gemeente biedt aan kinderen, jongeren en ouders. En ook hoe de toegang daartoe geregeld is. Wanneer er iets verandert in de regels wordt de Verordening aangepast en mogen wij meepraten. Dat hebben wij in 2014, 2017 en 2020 gedaan met deze drie adviezen als uitkomst.

Tot nu toe hebben we drie keer geadviseerd over de Jeugdverordening en de wijzigingen die daarin gemaakt werden. De Verordening gaat ook altijd de inspraak in voor alle Amsterdammers. De gemeente organiseert dan inspraakbijeenkomsten waar Amsterdammers konden meepraten en wij ook aanwezig waren in 2014 en 2017. In 2020 ging dat wat lastiger, maar hebben wij wel meerdere online bijeenkomsten met de gemeente organiseert. Bij de verordening horen ook nadere regels waar onderdelen nog verder toegelicht zijn.

2020

Door een stelselwijziging werd de verordening in 2020 gewijzigd:

 • Samen DOEN verdwijnt en hun taken worden belegd bij het OKT en de buurtteams
 • PGB is in de verordening opgenomen, voorheen stond dat in de nadere regels
 • De hoog specialistische jeugdhulp gaat werken met zorgvormen
 • Perspectiefplan is vervangen met integraal plan

Net zoals eerdere jaren blijven we het belang van duidelijkheid in de tekst benadrukken, omdat jongeren en ouders moeten kunnen begrijpen wat hun rechten en plichten zijn. Wij reageren niet alleen op de wijzigingen, maar in de breedte van de hele verordening waarbij we ook eerder genoemde aandachtspunten meenemen.

Wij zijn zeer tevreden over hoe de gemeente de taaie tekst van de verordening bespreekbaar heeft gemaakt voor jongeren en ouders uit de Adviesgroep.

2017

In dit advies komen signalen die wij opvangen uit de stad en eerdere adviezen samen. Ook herhalen we eerder genoemde aandachtspunten als we zien dat dat nog onvoldoende is. In gesprek met de gemeente konden we ons advies verder toelichten en samen zoeken naar passende tekstwijzigingen. Er is ook gewerkt aan een verkorte versie van de verordening voor Amsterdammers.

2014

Kort samengevat hebben we deze aandachtspunten meegegeven:

 • De verordening is complex en moeilijk te begrijpen. Er zou een extra toets gedaan moeten worden op de leesbaarheid, het liefst door ervaringsdeskundigen.
 • Er moet een hardheidsclausule opgenomen worden in de verordening. Op die manier kan de gemeente afwijken van de voorgestelde werkwijze indien deze onwenselijke negatieve effecten heeft voor cliënten.
 • Wij pleiten voor meer ruimte in de verordening voor eigen initiatief en regie voor ouders die daartoe in staat zijn.
 • Wij pleiten voor een zorgvuldige omgang met informatie en zien dan ook graag dat de privacy van cliënten uitgebreider wordt uitgewerkt in de verordening.
 • In de verordening wordt nauwelijks aandacht besteed aan de culturele diversiteit van de doelgroepen in Amsterdam. Er zou meer aandacht moeten uitgaan naar welke ondersteuningsvormen goede effecten hebben voor specifieke groepen jongeren en ouders.
 • De overgang van 17-jarigen naar 18+ moet duidelijker worden toegelicht en uitgewerkt.
 • In de verordening staat niets opgenomen over de evaluatie van het beleid en de inzet van de jeugdhulp. Wij pleiten ervoor dat er ruimschoots aandacht uitgaat naar het betrekken van cliënten bij de evaluatie van (de aanloop naar, uitvoering van en nazorg na) de zorg voor jeugd.