Advies over stelselwijzigingen 2024 – 2027

Oktober 2022

Ongevraagd advies

De gemeente wil jeugdhulp en preventie anders gaan inrichten in Amsterdam. JPA is hierbij betrokken en maakt zich zorgen over de impact van bepaalde keuzes die hierin gemaakt worden. Naast onze zorgen zien wij ook positieve ontwikkelingen, zoals de aandacht voor diversiteit en samenwerking. In dit advies attenderen wij de gemeente op zes belangrijke aandachtspunten voor jeugdigen en ouders.

Bezuinigingen

Voorheen vulde de gemeente het budget voor jeugdhulp aan met andere potjes. Dat kan niet meer en dus moet de gemeente jeugdhulp nu met minder geld organiseren. Dit betekent dat jeugdigen en ouders minder lang en intensief ondersteuning vanuit de enkelvoudige specialistische jeugdhulp (ESJH) kunnen ontvangen en er langere wachtlijsten kunnen ontstaan. Wij voorzien een vergrote kans op terugval, waardoor weer opnieuw ondersteuning nodig zal zijn. Om dit tegen te gaan is het belangrijk om de nazorg goed en op tijd te regelen. Ook is het belangrijk om bij wachtlijsten te zorgen dat overbruggingszorg goed geregeld is, zodat de jeugdige alvast aan de slag kan met (een deel van) zijn/haar hulpvraag.

Kwaliteit en maatwerk waarborgen

Met het inkopen van veel minder aanbieders gaat veel diversiteit in aanbod verloren. Wij maken ons zorgen dat dit ten koste gaat van maatwerk en de keuzevrijheid, waardoor het lastiger wordt om passende hulp te vinden. Tegelijkertijd moeten aanbieders nieuwe samenwerkingsstructuren realiseren met minder geld, terwijl het bieden van ondersteuning en zorg gewoon doorgaat. Juist in deze tijd van veel veranderingen is het belangrijk om te zorgen dat de kwaliteit en continuïteit van zorg gewaarborgd wordt.

Ouder en Kind Team (OKT)

Het is nog niet voor alle jongeren en ouders duidelijk dat het OKT het eerste aanspreekpunt is bij vragen over kind en opvoeding. In de nieuwe plannen krijgt het OKT een grotere rol en worden zij de verbindende factor tussen preventie, gebiedsgericht werken en jeugdhulp. Er moet actie ondernomen worden om het OKT goed te positioneren, de drempel te verlagen en de bekendheid te vergroten, zodat de route naar hulp voor iedereen toegankelijk wordt.