Advies Privacy in de zorg

Februari 2015

Inspraakreactie

Wij hebben gebrainstormd over een visie op privacy in de zorg vanuit de beleving van jongeren en ouders. Om tot deze visie te komen heeft de Adviesgroep van JPA stilgestaan bij een aantal kernpunten uit de notitie privacy. Als reactie op deze notitie delen wij onze visie in dit advies.

Samenvatting

Onze visie op privacy in de zorg:

  • Wij zien graag meer duidelijkheid over de looptijd waarin gegevens worden bewaard en op welk niveau gegevens worden geregistreerd (op kindniveau of gezinsniveau)
  • Het delen van informatie roept zowel positieve als negatieve ervaringen op. Het is belangrijk dat informatie uitwisselen en afstemmen altijd gebeurt in samenspraak, of minstens met kennisgeving aan verzorgers en jongeren
  • Cliënten en/of hun ouders moeten eigenaar zijn van hun eigen dossier en daarbij zouden zij zelf moeten kunnen bepalen wie welke informatie gebruikt of mag inzien
  • Het recht op inzage en wijzigen van het dossier blijkt in de praktijk lastiger, dit moet makkelijker gemaakt worden. Ook zien we graag meer duidelijkheid over de rol van ouders hierin, bijvoorbeeld als er problemen zijn tussen ouders/verzorgers en kind(eren)
  • Scholen mogen niet zonder toestemming toegang krijgen tot hulpverleningsdossiers van kinderen en jongeren
  • Handgeschreven notities zouden ook opgenomen moeten worden in het dossier
  • Door het printen van dossiers te registreren heeft de cliënt meer controle over het eigen dossier