Thema’s waar we mee bezig zijn (geweest)

Adviezen, resultaten en meer

De gemeente Amsterdam heeft ons gevraagd mee te denken over de Kinderrechtenchecklist. Met deze checklist zouden ouders en kinderen zelf aan de slag moeten kunnen. Dit instrument wordt ingezet om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen door ouders en kinderen bewust te maken van kinderrechten. De Adviesgroep van JPA is hierover in gesprek gegaan met de gemeente.

Lees meer

De gemeente Amsterdam heeft om advies gevraagd over de werknotitie ‘Toekomstperspectief informele zorg en vrijwillige inzet’. Hier wordt o.a. mantelzorg mee bedoeld. Naast professionele hulp wordt er ook verwacht dat mensen in het netwerk meehelpen in de ondersteuning. Wat zijn aandachtspunten van jonge mantelzorgers en mantelouders hierbij?

Lees meer

Wij hebben gebrainstormd over een visie op privacy in de zorg vanuit de beleving van jongeren en ouders. Om tot deze visie te komen heeft de Adviesgroep van JPA stilgestaan bij een aantal kernpunten uit de notitie privacy. Als reactie op deze notitie delen wij onze visie in dit advies.

Lees meer

Met het nieuwe Meerjarenbeleidsplan ‘alle Amsterdammers doen mee’ presenteerde de gemeente Amsterdam in 2014 een nieuwe koers. De focus ligt nu op ontplooiing en ontwikkeling in plaats van stabilisatie en beheersing. Wij hebben op de onderdelen die betrekking hebben op jongeren en ouders advies uitgebracht.

Lees meer