Thema’s waar we mee bezig zijn (geweest)

Adviezen, resultaten en meer

Introductie Informatievoorziening

Overzicht: adviezen & activiteiten

De informatie die jongeren en ouders (al dan niet) vinden is een rode draad die terugkomt in veel van onze ‘signalen’. Dat vinden wij zorgelijk, want je hebt recht op duidelijke en juiste informatie. En het is nodig om goede keuzes te kunnen maken. Het is een onderwerp dat daarom ook regelmatig terug komt in adviezen.

Lees meer

Wij krijgen van professionals vaak de vraag: hoe kan je jongeren het best bereiken? Dus hebben we 10 tips verzameld die je daarbij kunnen helpen.

Lees meer

Adviezen Jeugdverordening

2014, 2017 en 2020

De Verordening Zorg voor de jeugd Amsterdam is een belangrijk document. Er staat namelijk in welke hulp en voorzieningen de gemeente biedt aan kinderen, jongeren en ouders. En ook hoe de toegang daartoe geregeld is. Wanneer er iets verandert in de regels wordt de Verordening aangepast en mogen wij meepraten. Dat hebben wij in 2014, 2017 en 2020 gedaan met deze drie adviezen als uitkomst.

Lees meer

Wonen wordt door kwetsbare jongeren regelmatig als problematisch ervaren. Hierdoor is vaak langer ondersteuning nodig en kunnen problemen verergeren. Er is behoefte aan een stabiele woonomgeving en zekerheid. Er gebeuren veel goede dingen op het gebied van wonen, maar wij zien ook ruimte voor verbetering.

Lees meer

We horen steeds meer geluiden van deze groep jongeren en ouders over dat de hulpbehoefte niet goed wordt ingeschat en er aanbod en expertise mist. Ook in de samenwerking tussen onderwijs en zorg lijken zaken niet goed op elkaar aan te sluiten. Dit was aanleiding om hier verder onderzoek naar te doen.

Lees meer

Advies mantelouders

November 2019

Het dominante beeld onder mantelouders is dat hulp zoeken voelt als een strijd. Vechten om de juiste hulp voor hun kind te krijgen, vechten om zichzelf, hun relatie, gezin en huishouden overeind te houden en vechten om erkenning en begrip. We hebben onderzocht waar mantelouders tegenaan lopen en wat ze nodig hebben.

Lees meer

Jongeren en ouders hebben recht op duidelijke en juiste informatie. Door de hoeveelheid online (des)informatie dat te vinden is op internet kan je makkelijk de weg kwijt raken, dus ligt er een taak bij gemeente en zorginstellingen om jongeren en ouders daarbij te ondersteunen. In dit advies zijn ervaringen en behoeften verzameld.

Lees meer

Vanuit de Jeugdwet zijn gemeenten verplicht om cliëntervaringen op te halen. Daarvoor heeft de gemeente Amsterdam een vragenlijst ontwikkeld en onze Adviesgroep gevraagd om mee te denken. Dat deden wij op taal, uitvoering en vormgeving, maar ook over de methodiek. Op- en aanmerkingen zijn verwerkt in dit advies.

Lees meer

Wij maken ons zorgen over de groeiende wachttijden in de jeugdhulp. Want dat betekent dat je tijdelijk geen hulp krijgt, maar ook dat problemen kunnen verergeren. Met het vooruitzicht dat de wachttijd in de komende tijd alleen maar zal groeien, hebben we met jongeren en ouders onderzocht wat mogelijke oplossingen kunnen zijn.

Lees meer

De gemeente Amsterdam presenteert het plan van aanpak ‘Borgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen’. Met een aantal jongeren en ouders hebben we het plan besproken en feedback gegeven. Onze aanbevelingen hebben betrekking op preventie, kwaliteit en bekendheid Veilig Thuis, signalering in het onderwijs, het bespreekbaar maken van kindermishandeling en handelingsverlegenheid.

Lees meer

Wij hebben gebrainstormd over een visie op privacy in de zorg vanuit de beleving van jongeren en ouders. Om tot deze visie te komen heeft de Adviesgroep van JPA stilgestaan bij een aantal kernpunten uit de notitie privacy. Als reactie op deze notitie delen wij onze visie in dit advies.

Lees meer