Thema’s waar we mee bezig zijn (geweest)

Adviezen, resultaten en meer

Bejegening in de jeugdhulp gaat over hoe je met elkaar omgaat in een hulpverleningsrelatie. Een goede omgang is belangrijk om hulp te laten slagen. Eigenlijk vind iedereen dit belangrijk, maar toch gaat dit niet altijd goed. Hoe komt dat en wat is er nodig om dat te verbeteren? Dat hebben wij onderzocht en verwerkt in dit advies.

Lees meer

In de Jeugdwet staan 5 ’transformatiedoelen’ over goede jeugdhulp. Maar wat vinden jongeren en ouders belangrijke uitgangspunten? De uitkomst zijn 5 punten die in dit advies zijn verwerkt. Vooral praten met en niet praten over is belangrijk.

Lees meer

Jongeren en ouders hebben recht op duidelijke en juiste informatie. Door de hoeveelheid online (des)informatie dat te vinden is op internet kan je makkelijk de weg kwijt raken, dus ligt er een taak bij gemeente en zorginstellingen om jongeren en ouders daarbij te ondersteunen. In dit advies zijn ervaringen en behoeften verzameld.

Lees meer

Het is prettig als iemand van buiten het gezin, die niet inhoudelijk bij de zorg betrokken is, kan meekijken en meedenken. Ook voor jongeren is het fijn om af en toe een deskundige gesprekspartner te hebben. Iemand waarmee ze open over ondersteuning en jeugdhulp kunnen praten en die ze – naast het advies van hun ouders – ook kan helpen uitzoeken wat de beste hulp voor ze is. Deze ondersteuning moet wel zichtbaar en goed geregeld zijn.

Lees meer

Vanuit de Jeugdwet zijn gemeenten verplicht om cliëntervaringen op te halen. Daarvoor heeft de gemeente Amsterdam een vragenlijst ontwikkeld en onze Adviesgroep gevraagd om mee te denken. Dat deden wij op taal, uitvoering en vormgeving, maar ook over de methodiek. Op- en aanmerkingen zijn verwerkt in dit advies.

Lees meer

Advies pleegzorg

Oktober 2016

Pleegkinderen en (pleeg)ouders uit de adviesgroep hebben in 2015/2016 meegedaan aan bijeenkomsten over pleegzorg. De resultaten hebben ons geïnspireerd om hier een ongevraagd advies over te schrijven. Dit advies biedt uitgebreid inzicht in hoe pleegkinderen, pleegouders en pleegzorgwerkers de pleegzorg ervaren, en wat zij denken dat er nodig is om de pleegzorg te verbeteren.

Lees meer

Wij maken ons zorgen over de groeiende wachttijden in de jeugdhulp. Want dat betekent dat je tijdelijk geen hulp krijgt, maar ook dat problemen kunnen verergeren. Met het vooruitzicht dat de wachttijd in de komende tijd alleen maar zal groeien, hebben we met jongeren en ouders onderzocht wat mogelijke oplossingen kunnen zijn.

Lees meer

Het Ouder- en Kindteam (OKT) helpt bij opgroeien en opvoeden, maar verwijst ook naar specialistische jeugdhulp als meer ondersteuning nodig is. We hebben veel signalen gekregen van ouders en jongeren over hun ervaring met het OKT. In dit advies geven we aanbevelingen voor kwaliteitsverbetering mee.

Lees meer

De gemeente Amsterdam presenteert het plan van aanpak ‘Borgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen’. Met een aantal jongeren en ouders hebben we het plan besproken en feedback gegeven. Onze aanbevelingen hebben betrekking op preventie, kwaliteit en bekendheid Veilig Thuis, signalering in het onderwijs, het bespreekbaar maken van kindermishandeling en handelingsverlegenheid.

Lees meer

Personen die niet zelfstandig kunnen reizen kunnen gebruik maken van doelgroepenvervoer. Daar valt o.a. vervoer naar school, dagbesteding en hulpverlening onder. Ons is gevraagd om ervaringen met doelgroepenvervoer op te halen en aandachtspunten mee te geven. In ons advies gaan wij in op het gemeentelijk beleid, maar ook op de kwaliteit van het vervoer.

Lees meer

Om de veranderingen in het jeugdstelsel goed te laten verlopen vindt de gemeente het belangrijk om ook te werken aan een andere manier van denken. Dit noemen zij de transformatie, het proces dat leidt tot anders denken en handelen. In de transformatieagenda staan een aantal punten van ‘anders denken en handelen’, waar de gemeente zich de komende jaren op wil richten. Wij hebben meegelezen en onze reactie in dit advies verwerkt.

Lees meer

‘Vechtscheiding’ is wat misleidend, want ook ongehuwden en stiefouders kunnen hiermee te maken hebben. Wij spreken liever van een ‘conflictscheiding’, omdat er sprake is van een conflict waar een oplossing voor gevonden moet worden. In een bijeenkomst zijn jongeren en ouders in gesprek gegaan met professionals over dit thema.

Lees meer